Autentificare

Autentificare

Hotarari

HCL 38 din 30 aprilie 2009

Privitoare la: „Aprobarea strategiei privind activitatea de asistenta sociala la nivelul orasului Brezoi pentru perioada 2009-2012”

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 30.04.2009, la care participa un nr. de 15  consilieri din totalul de 15 din cati este constituit,
Vazând ca  prin H.C.L nr. 27/26.03.2009 domnul consilier Gherman Romulus a fost ales  presedinte de sedinta,
Luand in discutie expunerea de motive prezentata de domnul Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor: comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor; comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement; si raportul de specialitate nr. 3851 din 15.04.2009 intocmit de Compartimentul Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala prin care se propune aprobarea strategiei privind activitatea de asistenta sociala la nivelul orasului Brezoi pentru perioada 2009-2012,
Sn conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Sn temeiul art.36, alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “e” si art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un nr. de 15  voturi „pentru”
Adopta urmatoarea
HOTARARE:

Art.1:Se aproba  «Strategia privind activitatea de asistentasociala la nivelul orasului Brezoi”, pentru perioada 2009-
2012, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2:Primarul orasului Brezoi si Compartimentul Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari si vor asigura aducerea ei la cunostinta publica.

Brezoi la  30 aprilie 2009

                                                            Contrasemneaza pentru legalitate
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                       SECRETAR,
      Gherman Romulus                                           Sandu Nicolae

Tipărire Email