Autentificare

Autentificare

Hotarari

HCL 51 din 28 mai 2009

Privitoare la: „Aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri,  intre orasul Brezoi si S.C."General Grup" SRL”

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 28.05.2009,  la care participa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din cati este constituit,
Vazând ca  prin H.C.L nr. 27/26.03.2009 domnul consilier Gherman Romulus a fost ales  presedinte de sedinta,
Luand in discutie expunerea de motive prezentata de domnul Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor: comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor; comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget finante admnistrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert; comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si arhitectura si raportul de specialitate nr. 4867 din 19.05.2009 intocmit de Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, prin care, in scopul edificarii unor constructii cu destinatia de locuinte sociale si locuinte pentru fondul locativ al orasului, se propune aprobarea efectuarii unui schimb intre terenul in suprafata de 2900 m.p. , apartinand S.C. „General Grup” SRL, situat in orasul Brezoi, str. Eroilor, nr. 163 si terenul in suprafata de 2900 m.p. apartinand domeniului privat al orasului Brezoi, str. Eroilor, nr. 167,
Avand in vedere rapoartele de evaluare intocmite de catre expertul autorizat Dinculescu Emanuel, din care rezulta egalitatea valorica intre cele doua terenuri,
 In conformitate cu prevederile  Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, cu dispozitiile art. 1405 si 1406 din Codul Civil, art. 121 alin. (4) din  Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
In temeiul art.36, alin. 2, lit. c) si art. 45  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un nr. de  10  voturi „pentru” si 5 voturi “impotriva” 
Adopta urmatoarea
HOTARARE:

Art.1:Se aproba schimbul de terenuri, identificate in anexele nr.1 si nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:
(1) Se trece din proprietatea privata a orasului Brezoi, in proprietatea S.C."General Grup"SRL, terenul in suprafata de de 2.900 m.p. situat in orasul Brezoi,, str. Eroilor, nr. 167;
(2) Se trece din proprietatea  S.C."General Grup"SRL, in  proprietatea privata a orasului Brezoi, terenul in suprafata de 2.900 m.p., situat in orasul Brezoi, str. Eroilor nr.163;
(3) Intrucat cele doua terenuri, care fac obiectul schimbului, au valori egale, schimbul se va efectua fara plata vreunei sulte.
Art.2.Se insusesc rapoartele de evaluare ale terenurilor care fac obiectul prezentei hotarari.
Art.3. Se imputerniceste Primarul orasului Brezoi, dl. Schell Robert, de a semna contractul de schimb, care urmeaza a fi incheiat in forma si in conditiile cerute de lege.
Art.4:Primarul orasului Brezoi, Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului si Serviciul buget, contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.         

Brezoi la  28 mai  2009

                                                               Contrasemneaza pentru legalitate
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        SECRETAR,
Gherman Romulus                                                  Sandu Nicolae

Tipărire Email