Autentificare

Autentificare

Proiecte Hotarari

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local al orașului Brezoi

Proiect de Hotarare referitor la Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Brezoi

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la conostinta locuitorilor orasului Brezoi proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Brezoi.

Cei interesati pot face, in scris, propuneri si sugestii, in conditiile legii, privind acest proiect de hotarare, care vor fi depuse la Primaria Brezoi pana la data de 09-08-2019.

Tipărire Email

Proiect de Hotarare privitoare la bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Luand in discutie expunerea de motive  prezentata de dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate raportul de specialitate nr.l846 din 27.03.2019 intocmit de Serviciul
buget, contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe prin care se propune aprobarea bugetului general al orasului Brezoi pe anul 2019 in conformitate cu Legea nr. nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019.

Afisam spre desbatere publica Proiectul de Hotarare privitoare la Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Tipărire Email

Proiect de Hotarare privitor la aprobarea schimbarii denumirii unor strazi din orasul Brezoi

Primaria Brezoi anunta, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica si a Ordinului nr 2701/2010, intentia eleborarii unui proiect de hotarare privind modificarea denumirii unor strazi din orasul Brezoi, astfel:

Mai mult...

Tipărire Email

Proiect privind Strategia Locala de dezvoltare a serviciului de iluminat public din orasul Brezoi, 2018-2023

ANUNT

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi proiectul privind Strategia Locala de dezvoltare a serviciului de iluminat public din orasul Brezoi, 2018-2023.

Mai mult...

Tipărire Email

Proiect de Hotarare pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în adminstraţia publică , se supune consultării publice

PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL ORAS BREZOI PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019

Documentul poate fi consultat la sediul UAT Oras Brezoi din strada Lotrului nr. 2 - Compartiment Impozite si Taxe Locale sau pe site-ul propriu al instituţiei, la adresa www.primariabrezoi.ro, sectiunea  ANUNTURI transparentă decizională.

Mai mult...

Tipărire Email