Autentificare

Autentificare

Bugetul Local

Bugetul Local 2017

HOTARAREA Nr.26
Privitoare la: "Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul2017"

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 30.03.2017 la care participa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din cati este constituit,

Vazând ca prin H.C.L. nr. 1/26.01.2017 domnul consilier Diaconescu Ilie fost ales presedinte de sedinta, Luand in discutie expunerea de motive prezentata de dl. Schell Robert primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate raportul de specialitate nr. 1670 din 15.03.2017 intocmit de Serviciul buget, contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe prin care se propune aprobarea bugetului general al orasului Brezoi pe anul 2017 in conformitate cu Legea nr. nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017.

 

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de expunerea de motive si de raportul de specialitate mai sus mentionate, Avand in vedere adresa Administratiei Judetene a Fiantelor Publice Valcea nr. VLG_STZ-4393/23.02.2017 privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului local, pe anul 2016 si estimarile pentru anii 2017- 2019 la nivelul Orasului Brezoi (anexat la prezentul raport de specialitate);

Avand in vedere prevederile art.I pct.11 din OUG 63/201 O "in situatia in care gradul de realizare al veniturilor proprii programate in ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii
pentru anul curent cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent"; In conformitate cu dispozitiile art. 39 alin. (6) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, Legii nr.227 /2015 privind Codul Fiscal, art.l pct.11 din OUG nr.63/20 1 O , dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicata, privind transparenţa decizională în administraţia publică,
In temeiul art.36 alin(2) lit. "b" coroborat cu alin (4) lit. "a" si art.45 alin(2) lit."a" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu un nr. de 14 voturi "pentru" si o abtinere, cea a domnului consilier local Diaconescu Ilie

Adopta urmatoarea :

HOTARARE

Art.l :Se aproba bugetul general al orasului Brezoi pe anul 2017 care stabileste venituri in suma totala de 21.961,15 mii lei si cheltuieli in suma totala de 21.961,15 mii lei.

Art.2:Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Brezoi pe anul 2017, care stabileste venituri in suma totala de 15.209,00 mii lei si cheltuieli in suma totala de 15.209,00 mii lei. Detalierea veniturilor si cheltuielilor bugetului local al orasului Brezoi este prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3:Se aproba bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii pe anul 20167 pentru SPGCL Brezoi, care stabileste venituri in suma totala de 85,50 mii lei si cheltuieli in suma totala de 85,50 lei.

Art.4: Se aproba lista de investitii, pe anul 2017, prevazuta in anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Se aproba bugetul activitailor finanta te din venituri proprii si subventii pe anul 2017, pentru Spitalul Orasenesc Brezoi, care stabileste venituri in suma totala de 6.667,00 mii lei si cheltuieli in suma totala de 6.667,00 mii lei.
Detalierea veniturilor si cheltuielilor este prevazuta in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare

Art.6: Cheltuielile prevazute in bugetul general pe anul 2017 reprezinta limitele maxime care nu pot fi depasite, iar modificarea limitelor de cheltuieli se va face in conditiile prevazute de lege.

Art. 7 :Compartimentele de specialitate ale Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Brezoi vor verifica masa impozabila referitoare la imobile, terenuri si mijloace de transport in vederea depistarii de noi surse la bugetul local.

Art.8: In calitate de ordonator principal de credite, primarul orasului Brezoi verifica modul de incasare si legalitatea folosirii sumelor din bugetul general al orasului Brezoi, informand ori de eate ori este necesar Consiliul Local asupra
masurilor ce trebuiesc luate.

Art.9: 0rdonatorul principal de credite are obligatia sa incheie contractele cu antreprenorii, constructorii si furnizorii de bunuri sau servicii pentru activitatea anului 2016, numai in limitele creditelor aprobate.

Art.10:Primarul orasului Brezoi va urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 11: Prezenta hotarare se va afisa pe pagina web primariabrezoi.ro si la sediul Primariei Brezoi si se va comunica astfel :

-Institutiei Prefectului ;
-Primarului orasului Brezoi ;

Attachments:
Download this file (HCL 26 din 30 03 2017 Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2017.pdf)Bugetul general de venituri si cheltuieli pe anul 2017[HOTARAREA Nr.26 Privitoare la: ]

Tipărire Email