Autentificare

Autentificare

Bugetul Local

Bugetul Local 2016

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta extraordinara astazi 28.01.2016 la care participa un nr. de 13 consilieri din totalul de 15 din cati este constituit, in conformitate cu dispozitiile art. 39 alin. (6) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016, Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, art.I pct.ll din OUG nr.63/2010, dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicata, privind transparenţa decizională în administraţia publică, In temeiul art.36 alin(2) lit. "b" coroborat cu alin (4) lit. "a" si art.45 alin(2) lit. "a" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu un nr. de voturi "13 pentru" adopta urmatoarea :

HOTARARE

Art.1:Se aproba bugetul general al orasului Brezoi pe anul 2016 care stabileste venituri in suma totala de 16.069,14 mii lei si cheltuieli in suma totala de 16.069,19 mii lei mii lei.

 

Attachments:
Download this file (Bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Brezoi pentru anul 2016.pdf)Bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Brezoi pentru anul 2016[Bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Brezoi pentru anul 2016]

Tipărire Email