Autentificare

Autentificare

Bugetul Local

Bugetul general de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Se aproba bugetul general al orasului Brezoi pe anul 2019 care stabileste venituri in suma totala de 30.983,75 mii lei si cheltuieli in suma totala de 30 983,75 mii lei.

Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Brezoi pe anul 2019, care se stabileste venituri in suma totala de 19.958,75 mii lei si cheltuieli in suma totala de 19 958,75 mii lei.

Tipărire Email

Bugetul Local 2018

HOTARAREA Nr. 06

Privitoare la: "Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2018"

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta extraordinara astazi 30.01.2018 la care participa un nr. de 12 consilieri din totalul de 15 din cati este constituit,

Mai mult...

Tipărire Email

Bugetul Local 2017

HOTARAREA Nr.26
Privitoare la: "Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul2017"

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 30.03.2017 la care participa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din cati este constituit,

Vazând ca prin H.C.L. nr. 1/26.01.2017 domnul consilier Diaconescu Ilie fost ales presedinte de sedinta, Luand in discutie expunerea de motive prezentata de dl. Schell Robert primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate raportul de specialitate nr. 1670 din 15.03.2017 intocmit de Serviciul buget, contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe prin care se propune aprobarea bugetului general al orasului Brezoi pe anul 2017 in conformitate cu Legea nr. nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017.

Mai mult...

Tipărire Email

Bugetul Local 2016

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta extraordinara astazi 28.01.2016 la care participa un nr. de 13 consilieri din totalul de 15 din cati este constituit, in conformitate cu dispozitiile art. 39 alin. (6) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016, Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, art.I pct.ll din OUG nr.63/2010, dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicata, privind transparenţa decizională în administraţia publică, In temeiul art.36 alin(2) lit. "b" coroborat cu alin (4) lit. "a" si art.45 alin(2) lit. "a" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu un nr. de voturi "13 pentru" adopta urmatoarea :

HOTARARE

Art.1:Se aproba bugetul general al orasului Brezoi pe anul 2016 care stabileste venituri in suma totala de 16.069,14 mii lei si cheltuieli in suma totala de 16.069,19 mii lei mii lei.

 

Tipărire Email

  • 1
  • 2