Autentificare

Autentificare

Primăria Oraşului Brezoi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcţii publice de execuţie vacante

Primăria Oraşului Brezoi, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcţii publice de execuţie vacante: una de inspector, clasa 1, grad profesional superior şi una de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, în data de 11.07.2017, ora 10.00, proba scrisă şi în 13.07.2017 ora 12.00, interviul.

 Dosarele ele înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, la sediul Primăriei Oraş Brezoi, respectiv in perioada 08.06.2017-27.06.2017 ora 16.00.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare:

  1. formularul de înscriere prevăzut conform legislaţiei în vigoare;
  2. copia actului de identitate, precum si copii după cerificatul de naştere şi după certificatul de casătorie;
  3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupilrii funcţiei publice;
  5. cazierul judiciar;
  6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al c.andidatului sau ele ciltre unităţi sanitare abilitate;
  7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
  8. curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se cerifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Formularul de inscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul instituţiei publice organizatoare a concursului.

Detalii suplimentare si bibliografia in documentul atasat

Attachments:
Download this file (Anunt concursuri inspector si consilier.pdf)Anunt concursuri inspector si consilier[Anunt, detalii suplimentare si bibliografia de concurs]

Tipărire Email