Autentificare

Autentificare

Anunt concurs post contractual referent SPCLEP

Primăria oraşului Brezoi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuţie vacant, de referent, treapta profesională lA din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor.

Concursul va avea loc în data de 08.12.2017 ora 10.00 proba scrisă şi în data de 13.12.2017 ora 10.00 interviul la sediul instituţiei.

 A. Condiţii generale de participare la concurs:

  • are cetăţenia română, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
  • cunoaşte limba română, scris si vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte conditiile de studii si, dupa eaz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată defmitiv pentru săvârşirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatură cu serviciul, care impiedica infatptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B.Condiţii specifice pentru ocuparea postului de referent, treapta profesională IA:

  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime in muncă, minimum 9 ani;
Attachments:
Download this file (Anunt concurs post contractual referent SPCLEP.pdf)Anunt concurs post contractual referent SPCLEP[Anunt concurs post contractual referent SPCLEP]

Tipărire Email