Autentificare

Autentificare

Anunt concurs muncitor necalificat si administrator

Primăria oraşului Brezoi, cu sediul în Brezoi, str.Lotrului, nr.2, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor două posturi contractuale de execuţie, vacante:

  • un post de muncitor necalificat, treapta profesională I, din cadrul Activităţii Salubrizare Stradală;
  • un post de administrator, treapta profesională I, din cadrul Activităţii Spaţii Verzi;

Concursul va avea loc în data de 15.11.2018, ora 1 0.00, proba scrisă şi în data de 20.11.2018, ora 1 0.00, interviul, la sediul instituţiei.

A.Condiţii generale de participare la concurs :

-are cetăţenia română, cetaţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scris si vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B.Condiţii specifice pentru ocuparea postului de muncitor necalificat, treapta profesională I, din cadrul Activităţii Salubrizare Stradală:

  • studii generale.

C. Condiţii specifice pentru ocuparea postului de administrator, treapta profesională I, din cadrul Activităţii Spaţii Verzi:

  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă, minimum 5 ani.

În vederea participării la concurs candidaţii vor putea depune dosarele de înscriere în perioada 24.10.2018-06.11.2018 ora 16.00, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Brezoi, str.Lotrului, nr.2, judeţul Vâlcea si vor conţine documentele prevazute in atasamentul la acest articol.

Tipărire Email