Autentificare

Autentificare

 • Acasă
 • Comunicate de presa
 • Notă de informare pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2022 - martie 2023

Comunicate de presa

Notă de informare pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2022 - martie 2023


Primăria Orasului Brezoi informează că, începând cu data de 15.10.2022 persoanele interesate pot depune cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2022 - martie 2023, acordat in baza Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energic, la sediul Direcţiei ele Asistenţă Socială a orasului Brezoi.

Pentru solicitarea ajutorului de incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie salariatii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala vor asigura consilierea si sprijinul necesar completarii formularelor de cerere si declaratie pe propria raspundere.

Depunerea cererii insotita de actele necesare pentru acordarea ajutorului la încălzire si a suplimentului de energie se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, de luni până joi, între orele 9.00-13.00 şi vineri, între orele 8.00-14.00 În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează:

 1. începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 2. începând cu I una următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);
 3. începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care în fost depusă cererea.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energic electrică sau combustibili solizi si/sau petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de 1.386 lei in cazul familiilor si 2053 lei in cazul persoanei singure. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale.

ACTE NECESARE ACORDARII AJUTOARELOR LA INCALZIREA LOCUINTEI SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2022-MARTIE 2023

 • copii dupa actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;
 • documente privind veniturile nete realizate in luna anterioara solicitarii ajutorului de incalzire si suplimentului pentru energie: adeverinta salariu NET eliberata de angajator, decizie stabilire dreptori indemnizatii, mandat postai, cupon de pensie, somaj, etc.
 • certificate de atestare fiscala pentru persoanele fizice eliberat de Directia Taxe si Impozite, pentru toti membrii majori ai familiei;
 • adeverinte eliberate de Adrninistratia Finantelor Publice pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, etc;
 • copie dupa factura de utilitati pentru solicitantii ajutorului la incalzirea locuintei cu gaze naturale sau energie electrica;
 • copie dupa certificatul de inmatriculare pentru autoturisme/motociclete;
 • copie dupa contract de închiriere, comodat, concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc.

IMPORTANT!

Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire si numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.

Titularii ajutoarelor pentru incalzire sunt obligati sa comunice orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Comunicarea modificarilor privind componenta familiei si a veniturilor acesteia, se face prin depunerea unei noi declaratii pe propria raspundere.

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau a legislaţiei specifice ramurilor economice.

LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINTEI SI SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2022-2023.

I. Bunuri imobile:

 • clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
 • terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

II. Bunuri mobile:

 • autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 • mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci,
 • şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
 • utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
 • utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);
 • utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

III. Depozite bancare:

 • depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

IV. Terenuri, animale şi/sau păsări:

 • suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.

Tipărire Email

Documente Atașate:


Descărcați documentul cerere-declaratie-pe-propria-raspundere-pentru-ajutorul-de-incalzire.docx
.