Autentificare

Autentificare

 • Acasă
 • Comunicate de presa
 • Raport privind obligatiile de serviciu public referitoare la activitatea de transport public de calatori, prin curse regulate pe raza orasului Brezoi

Comunicate de presa

Raport privind obligatiile de serviciu public referitoare la activitatea de transport public de calatori, prin curse regulate pe raza orasului Brezoi

Sectiunea  I. Autoritatea competenta:  Orasul BREZOI (Primaria Orasului Brezoi)
Adresa:  Strada Lotrului, nr.2, Oras Brezoi, Judetul Valcea
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Tel/Fax: 0250/778240
Web:     www.primariabrezoi.ro
Primarul orasului Brezoi: Schell Robert

Sectiunea II.  Darea in administrare a serviciului public de transport local de calatori

Prin H.C.L. Nr.37/17.03.2021 a fost aprobata darea in administrare prin „Gestiune directa” a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze urbane, ca modalitate de atribuire, operare si administrare a serviciului de transport public local de calatori in orasul Brezoi catre SERVICIUL COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL BREZOI, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile in materia serviciilor de transport calatori si cu respectarea  cerintelor privind publicitatea intentiei de atribuire, potrivit prevederilor art.7, alin.2 din Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 ocotmbrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori.

Obiectul dării în administrare îl constituie delegarea sarcinilor și responsabilităților către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport pe raza administrativ-teritorială a Orașului Brezoi, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului

Durata administrării Serviciului este de 6 ani, de la 01.01.2023 – 31.12.2028.

Dreptul de administrare are ca scop prestarea de servicii publice de transport de interes economic general și stabilirea condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de transport public de persoane în Orașul Brezoi.

Durata administrării Serviciului poate fi prelungită prin Hotărâre a Consiliului Local,  pe o perioadă de cel mult jumătate din durata inițială, în conformitate cu prevederile art.4 alin.(4) din Regulamentul (CE) 1370/2007.

Dreptul de administrare are ca scop asigurarea imbunatatirii transportului public de calatori ca urmare a achizitionarii unui numar de 3 autobuze noi, hybrid, nepoluante.

Scopul este promovarea si incurajarea calatorilor de a utiliza transportul public auto in locul transportului privat cu autovehicule, contribuind astfel la reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier in orasul Brezoi, cresterea atractivitatii, sigurantei si eficientei transportului public in Orasul Brezoi.

Sectiunea III. Operatorul de serviciu public
Operatorul selectat:  SERVICIUL COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL BREZOI
Sediul : Brezoi, Str.Lotrului, nr.2, Jud.Valcea
Tel. Tel/Fax: 0250/778240
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
CUI:     43829437   
Cont:   RO48TREZ 24G845000200105X deschis la Trezoreria Gura Lotrului

Sectiunea IV. Obligaţii de serviciu public  de transport de calatori

În conformitate cu termenii şi condiţiile HCL Nr.37/2021, Operatorul este obligat să îndeplinească Serviciul public de transport, astfel:

 • sa aplice Tarifele de călătorie aprobate de Autoritate şi sa presteze servicii de transport pentru categoriile sociale de călători care beneficiază de reduceri/gratuităţi în conformitate cu politicile naționale de transport și cu hotărârile adoptate de către Consiliul Local al Orașului Brezoi;
 • sa presteze Serviciul public de transport călători în conformitate cu principiile continuităţii, regularităţii şi capacităţii prevăzute în Programul de transport;
 • sa presteze Serviciul public de transport călători în conformitate cu indicatorii de calitate aprobați;
 • sa respecte standardele şi cerinţele de siguranţă şi securitate prevăzute și în legislația Europeană și națională;
 • sa presteze Serviciul public de transport călători cu vehiculele prevăzute în HCL Nr.37/2021;

Sectiunea V. Drepturi ale Operatorului Serviciul public de transport

Operatorul va realiza serviciul public de transport local de calatori in conformitate cu obligatiile de serviciu public si va avea:

 • dreptul la plata Compensației, în termenii și condițiile prevăzute în Anexa 1 la HCL nr.37/17.03.2021;
 • dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în prezenta Anexa 1 la HCL nr.37/17.03.2021 si conform prevederilor legale in vigoare;
 • dreptul exclusiv de a presta Serviciul public de transport călători pe traseele atribuite;
 • dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie;
 • dreptul de exploatare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport necesare prestării Serviciului public de transport călători;
 • dreptul de a presta Serviciul public de transport călători doar în aria teritorială de competență a Autorității, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acesteia, cu excepţia liniilor de ieşire sau altor elemente auxiliare activităţii respective care intră pe teritoriul localităţii învecinate;
 • dreptul de a presta, în condițiile legii, şi alte servicii/activităţi precum și activități conexe Serviciului public de transport, care nu fac obiectul dării în administrare;
 • dreptul de a reţine toate veniturile rezultate din prestarea altor activități de transport și a activităților conexe Serviciului public de transport călători, care nu fac obiectul dării în administrare;

Sectiunea VI. Plati compensatorii

Autoritatea va plăti Operatorului Compensația pentru acoperirea costurilor de exploatare în cazul în care impune obligații de serviciu public și/sau obligații tarifare privind practicarea unor tarife de călătorie sub nivelul tarifului mediu pe călătorie (lei/călătorie) ofertat/aplicat și fundamentat de către Operator în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzută în anexa la normele-cadru aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007.

Sumele aferente Compensației se prevăd în bugetul local și se estimează anual de către Autoritate potrivit formulei:

C anuală= (Tcm – Tc) x N estimat căl.

unde:

C anuală [lei] – reprezintă Compensația anuală estimată a fi plătită Operatorului;

T cm [lei/călătorie] –tariful mediu pe călătorie, ofertat și fundamentat de către Operator în conformitate cu prevederile din Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007;

Tc [lei/călătorie]– tariful de călătorie, impus de Autoritate pe criterii sociale;

N estimat căl. – numărul de călătorii estimate a fi efectuate în anul de referință.

Compensația lunară plătită Operatorului se calculează după următoarea formulă:

C lunară = CE – V

unde:

C lunară[lei]reprezintă Compensația lunară plătită Operatorului;

CE [lei]– total cheltuieli eligibile, la nivelul cheltuielilor de exploatare și cheltuielilor financiare suportate de Operator pentru îndeplinirea Obligațiilor de serviciu public, condițiilor de mediu impuse și a tuturor cerințelor prevăzute în prezenta Hotărâre, fundamentate în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzută în anexa la Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, prin aplicarea principiilor privind stabilirea cheilor de repartizare a cheltuielilor indirecte și cheltuielilor generale și administrative între activitățile desfășurate de Operator. Cheltuielile eligibile CE sunt calculate cu includerea amortizării lunare a investițiilor realizate de Operator din fonduri proprii și a cheltuielilor financiare aferente rambursării creditelor de investiții. Amortizarea investițiilor realizate de Operator din fonduri publice nu este eligibilă pentru calculul CE;

V[lei] reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea serviciului public de transport de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv venituri din vânzarea Titlurilor de călătorie la care Operatorul este îndreptățit, venituri din alte activități legate de prestarea serviciului public de transport și Diferențele de tarif la care Operatorul este îndreptățit potrivit prezentei Hotărâri.

Compensația se calculează și se plătește cumulat pentru toate obligațiile tarifare impuse și pentru serviciile publice de transport efectuate cu toate tipurile de mijloace de transport.

Compensația va fi plătită Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare și a facturii emise de Operator. Raportul lunar de constatare se întocmește de către Operator și se depune la registratura Autorității până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se plăteşte Compensaţia, Raportul lunar de constatare se analizează şi semnează de către Autoritate până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația.

Calculul compensației

Nr.

Indicator

Anul

2023

2024

2025

2026

2027

2028

I

Cheltuieli totale CE (la nivelul cheltuielilor totale din structura pe elemente de cheltuieli a tarifului mediu ofertat/aplicat)

1010597,73

1032589,28

1055064,64

1078034,46

1101509,63

1125501,24

II

Profit rezonabil Pr (...% din CE)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

Venituri totale V, din care:

174002,00

188710,00

203478,00

218239,00

233005,00

247715,00

 

Venituri din vânzări de Titluri de călătorie

174002,00

188710,00

203478,00

218239,00

233005,00

247715,00

 

Alte venituri

0

0

0

0

0

0

IV

Compensația C (I + II – III), din care:

836595,73

843879,28

851586,64

859795,46

868504,63

877786,24

 

Diferențe de tarif, inclusiv asociate gratuităților

96000,00

103200,00

111000,00

118200,00

126000,00

132600,00

Sectiunea VII.  Indicatori de performanţă ai serviciului şi modalitatea de calcul al penalităţilor

Nr. crt.

Indicatori

Descriere mod de calcul, pentru o lună

Mod

transport

Parametru

Pondere indicator (din total 100%)

Nivel parametru înregistrat

Garanția de bună execuție(G)

U.M

Nivel maxim permis lunar fară penalizare Valoare G (lei)

8.365,96

Reținere din G

0

1

2

3

4

5

6

7

8=((7-5) x 6 x G

1

Curse neregulate din culpa operatorului

Procent curse neregulete din total curse

Autobuz

%

5

15%

 

 

2

Curse neefectuate din culpa operatorului

 

Procent curse neefectuate din total curse

Autobuz

%

5

15%

 

 

3

Trasee neefectuate/anulate din culpa Operatorului pentru o durată mai mare de 24 ore

Procent trasee neefectuate/anulate din total trasee atribuite

Autobuz

%

0,2

15%

 

 

4

Reclamațiide la călători privind dotările de confort și calitatea serviciulu

Fundamentate

Numărul de reclamații fundamentate înregistrate

Autobuz

Nr.

5

5%

 

 

Rezolvate

Numărul de reclamații fundamentate rezolvate in termen legal

Autobuz

Nr.

3

5%

 

 

Nerezolvate

Număr de reclamații fundamentate la care călătorii nu au primit răspuns în termen legal

Autobuz

Nr.

2

10%

 

 

5

Protecția mediului

Respectarea standardelor de poluare EURO 3

Numărul de autovehiculelor care nu respectă normele EURO 3 raportat la numărul de autovehicule necesar pentru realizarea Programului de circulație

Autobuz

%

7

10%

 

 

6

Vehicule

Vechimea medie

a vehiculelor

Vechimea medie a mijloacelor de transport

Autobuz

ani

5

15%

 

 

7

Sancțiuni și penalități

Cuantumul sancțiunilor și penalităților plătite de operator dpentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului

Autobuz

lei

5000

5%

 

 

8

Respectarea prevederilor legale

Numărul abaterilor de la prevederile legale constatate și sancționate de personalul împuternicit

Autobuz

Nr.

20

5%

 

 

9

Accidente in trafic

Numărul accidentelor in trafic din vina personalului propriu al operatorului

Autobuz

Nr.

5

5%

 

 

Secțiunea VIII – Program anual de transport

Program transport

Linia

Traseul

Nr. km

Nr. mijloace de transport

Lungime traseu/ cursă

1

Călinești – Brezoi – Păscoaia

19,5

3

39

Linia

Perioada

Km. Dus

Km. Întors

Total km/ zi

Nr. zile

Total km/ an

1

L-D

19,5

19,5

859,58

365

313.746,7

Programul de Transport local pentru rețeaua de autobuze

Program de Transport pentru reţeaua de autobuze - program normal de lucru

 1. Program transport

PLECARI BRADISOR – CENTRU

LUNI - VINERI

7:15

12:35

14:35

16:35

SAMBATA - DUMINICA

    8:35

13:35

PLECARI SALISTE – CENTRU

LUNI - VINERI

7:20

12:40

14:40

16:40

SAMBATA - DUMINICA

8:40

13:40

PLECARI PASCOAIA – CENTRU

LUNI - VINERI

7:25

12:45

14:45

16:45

SAMBATA - DUMINICA

8:45

13:45

PLECARI LUNCA – CENTRU

LUNI - VINERI

7:30

12:50

14:50

16:50

SAMBATA - DUMINICA

8:50

13:50

PLECARI VALEA LUI STAN – CENTRU

LUNI - VINERI

7:35

12:55

14:55

16:55

SAMBATA - DUMINICA

8:55

13:55

PLECARI VASILATU – CENTRU

LUNI - VINERI

7:40

13:00

15:00

17:00

SAMBATA - DUMINICA

9:00

14:00

PLECARI VULTUREASA – CENTRU

LUNI - VINERI

7:45

13:05

15:05

17:05

SAMBATA - DUMINICA

9:05

14:05

               
 1. Program transport

PLECARI CENTRU - BRADISOR

LUNI - VINERI

6:45

12:00

14:00

16:00

SAMBATA - DUMINICA

    8:00

13:00

PLECARI VULTUREASA – BRADISOR

LUNI - VINERI

6:50

12:05

14:05

16:05

SAMBATA - DUMINICA

8:05

13:05

PLECARI VASILATU – BRADISOR

LUNI - VINERI

6:55

12:10

14:10

16:10

SAMBATA - DUMINICA

8:10

13:10

PLECARI VALEA LUI STAN – BRADISOR

LUNI - VINERI

7:00

12:15

14:15

16:15

SAMBATA - DUMINICA

8:15

13:15

PLECARI LUNCA – BRADISOR

LUNI - VINERI

7:05

12:20

14:20

16:20

SAMBATA - DUMINICA

8:20

13:20

PLECARI PASCOAIA – BRADISOR

LUNI - VINERI

7:10

12:25

14:25

16:25

SAMBATA - DUMINICA

8:25

13:25

PLECARI SALISTE – BRADISOR

LUNI - VINERI

7:15

12:30

14:30

16:30

SAMBATA - DUMINICA

8:30

13:30

               

III. Program transport

PLECARI CENTRU - CORNET

LUNI - VINERI

6:30

8:05

12:00

14:00

16:00

SAMBATA - DUMINICA

    8:00

13:00

PLECARI  AUTOBAZA - CORNET

LUNI - VINERI

6:35

8:08

12:03

14:03

16:03

SAMBATA - DUMINICA

8:03

13:03

PLECARI DANEASA - CORNET

LUNI - VINERI

6:36

8:11

12:06

14:06

16:06

SAMBATA - DUMINICA

8:06

13:06

PLECARI MINIERA - CORNET

LUNI - VINERI

6:39

8:14

12:09

14:09

16:09

SAMBATA - DUMINICA

8:09

13:09

PLECARI GOLOTRENI - CORNET

LUNI - VINERI

6:42

8:17

12:12

14:12

16:12

SAMBATA - DUMINICA

8:12

13:12

PLECARI CORBU - CORNET

LUNI - VINERI

6:45

8:20

12:15

14:15

16:15

SAMBATA - DUMINICA

8:15

13:15

PLECARI PROIENI - CORNET

LUNI - VINERI

6:48

8:23

12:18

14:18

16:18

SAMBATA - DUMINICA

8:18

13:18

PLECARI DRAGANESTI - CORNET

LUNI - VINERI

6:51

8:26

12:21

14:21

16:21

SAMBATA - DUMINICA

8:21

13:21

PLECARI CALINESTI - CORNET

LUNI - VINERI

6:54

8:30

12:24

14:24

16:24

SAMBATA - DUMINICA

8:24

13:24

                               

IV.Program transport

PLECARI CORNET - CENTRU

LUNI - VINERI

7:00

8:33

12:30

14:30

16:30

SAMBATA - DUMINICA

    8:30

13:30

PLECARI  CALINESTI I - CENTRU

LUNI - VINERI

7:03

8:36

12:33

14:33

16:33

SAMBATA - DUMINICA

8:33

13:33

PLECARI  CALINESTI II - CENTRU

LUNI - VINERI

7:06

8:39

12:36

14:36

16:36

SAMBATA - DUMINICA

8:36

13:36

PLECARI DRAGANESTI - CENTRU

LUNI - VINERI

7:09

8:42

12:39

14:39

16:39

SAMBATA - DUMINICA

8:39

13:39

PLECARI PROIENI - CENTRU

LUNI - VINERI

7:12

8:45

12:42

14:42

16:42

SAMBATA - DUMINICA

8:42

13:42

PLECARI CORBU - CENTRU

LUNI - VINERI

7:15

8:48

12:45

14:45

16:45

SAMBATA - DUMINICA

8:45

13:45

PLECARI GOLOTRENI - CENTRU

LUNI - VINERI

7:18

8:51

12:48

14:48

16:48

SAMBATA - DUMINICA

8:48

13:48

PLECARI MINIERA - CENTRU

LUNI - VINERI

7:21

8:54

12:51

14:51

16:51

SAMBATA - DUMINICA

8:51

13:51

PLECARI AUTOBAZA - CENTRU

LUNI - VINERI

7:24

8:57

12:54

14:54

16:54

SAMBATA - DUMINICA

8:54

13:54

                               

Sectiunea  IX.  Obiectivele de politica de transport

In conformitate cu prevederile Hotararii de Consiliul Nr.37/2021, precum si ale regulamentului și caietului de sarcini al Serviciului public de transport călători, operatorul are obligația:

* să pună la dispoziţia Autorității toată documentaţia solicitată pentru calculul lunar al Compensaţiei şi pentru regularizarea anuală;

* să plătească redevența la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în prezenta Hotărâre;

* să constituie garanția de bună execuție potrivit prevederilor Capitolului 8 din prezentaHotărâre;

* sa presteze Serviciul public de transport călători cu respectarea Programului de transport;

* să utilizeze bunurile de retur și bunurile de preluare prevăzute în Hotărâre, numai pentru asigurarea Serviciului public de transport călători;

* să asigure continuitatea Serviciului public de transport călători prin curse regulate, conform caietului de sarcini și Programului de transport;

* să asigure îndeplinirea tuturor obligaţiilor de exploatare, a obligaţiilor de transport şi a obligaţiilor tarifare;

* să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

* să plătească pentru întreaga durată a Serviciului taxele şi impozitele datorate statului, precum şi cheltuielile ce se ivesc cu privire la asigurarea bunurilor puse la dispoziție;

* să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al călătorilor la Serviciul public de transport călători și să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute în legislaţia aplicabilă și în hotărârile adoptate de Autoritate;

Sectiunea  X. Tarife si titluri de calatorie

Tarifele legitimatiilor de calatorie – bilete si abonamente, reducerile si gratuitatile pe mijloacele de transport local de persoane din Orasul Brezoi au fost aprobate prin:

 • HCL Nr.37/17.03.2021 privind “Darea in administrare a serviciului de transport public local de calatori in orasul Brezoi, catre Serviciul Comunitar de Transport Public Local Brezoi”;
 • HCL Nr.63/29.09.2022 privind “Aprobarea actualizarii tarifelor maximale pentru transport public local de calatori prestat de Serviciul Comunitar de Transport Public Local Brezoi”;

Tarife de călătorie aplicabile de la data de 01.10.2022, conform prevederile HCL Nr.63/2022:

Modalitate cumpărare

Tip legitimaţie de călătorie

Preţ

Casierie

Str.Lotrului nr.2

Bilet 1 călătorie

6 lei

Abonament 1 săptămână

30 lei

Abonament 2 săptămâni

60 lei

Abonament lunar

100 lei

În vehicul

Bilet de hârtie 1 călătorie

6 lei

 Diferențele de tarif

Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi și reduceri la tarifele de călătorie

Categoria socială/ Tipul de protecţie socială

Modalitatea de acordare a protecţiei sociale (% reducere)

Nivelul protecţiei sociale acordate

(lei/ unitate)

Legislaţia în vigoare care reglementează protecţia socială

Veterani de război, invalizi şi văduve de război

100%

60

Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi  completările ulterioare

Eroi, martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989

100%

60

Legea 341/2004 a recunostintei fată de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare

Persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945

100%

60

Decret-Lege nr. 118/1990, ***republicată privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, cu modificările și completările ulterioare

Donatori de sânge, în cazul în care donarea se face la instituţia de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat

50%

30

H.G. nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge art. 11 lit. c);

Elevi (elevii din învățământul obligatoriu de stat, prescolarii înscriși la gradiniță, clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici înmatriculați în unitățile de învățământ acreditate de stat, particular sau confesional

100%

60

Potrivit prevederilor Legii 226/ 2020, decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer, către unitățile administrativ-teritoriale.

Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi cei institutionalizați, pe tot parcursul anului calendaristic. Elevii trebuie sa frecventeze o unitate de învățământ acreditată de stat, particulară sau confesională și să aibă vârsta maxima 26 de ani.

100%

60

Legea nr. 1/2011 a educației naționale (art. 84 alin. 2 si art. 205 alin.2);

Anexa 1 pct.1 din Ordin 4055/1996; Codul Civil-art.499 obligatia de intretinere

Pensionarii cu domiciliul în Orașul Brezoi a căror pensie este mai mică de 1.200 Lei/ lună

100%

60

Legea 92/2007, Legea 215/2001;

Persoane cu handicap grav şi accentuat, însoţitori şi asistenţi personali ai acestora

100%

60

Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

Persoanele cu handicap grav și accentuat; Însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora; Însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora; Însoțitorii aciuiților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora; Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav; Asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat

100%

60

Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local (art. 17 alin. 1 lit. o) și alin. 2); Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (art. 23)

Modul de acordare a diferenţelor de tarif

Modul de acordare a diferenţelor de tarif este cel stabilit prin hotarare de consiliu local, în temeiul legislaţiei în vigoare, pentru fiecare categorie în parte şi este după cum urmează:

Categoria socială/ Tipul de protecţie socială

Perioada

Număr de călătorii pe perioada selectată, utilizat pentru calcul

Tarif

Modalitatea de acordare a protecţiei sociale (% reducere)

Tarif întreg

Reducerea oferita

Pensionarii cu vârsta de peste 65 de ani, cetățeni cu domiciliul în Orașul Brezoi

o lună

nelimitat

60

60

(100%)

Cetățenii de onoare ai Orașului Brezoi

o lună

nelimitat

60

60

(100%)

Elevii școlarizați în unitățile de învățământ gimnazial și liceal din Orașul Brezoi

o lună

nelimitat

60

60

(100%)

Elevii orfani școlarizați în unitățile de învățământ gimnazial și liceal din Orașul Brezoi, proveniți de la casele de copii

o lună

nelimitat

60

60

(100%)

Eroii martiri și luptători ai Revoluției din decembrie 1989 și urmași ai acestora cu domiciliul în Orașul Brezoi

o lună

nelimitat

60

60

(100%)

Veteranii de război, invalizii și văduvele de război cu domiciliul în Orașul Brezoi

o lună

nelimitat

60

60

(100%)

Persoanele persecutate din motive politice de dictatură instaurată la 6 martie 1945, precum și cele deportate sau constituite în prizonieri, cu domiciliul în Orașul Brezoi

o lună

nelimitat

60

60

(100%)

Persoanele cu handicap, nevăzători și asistenții personali sau însoțitorii acestora, cu domiciliul în Orașul Brezoi

o lună

nelimitat

60

60

(100%)

Donatorii de sânge cu domiciliul în Orașul Brezoi

o lună

nelimitat

60

30

(50%)

Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuităţi, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.

Acest raport a fost intocmit in conformitate cu prevederile art.7 din Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 ocotmbrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si cu respectarea prevederilor  Contractului de finantare, Anexa 1 – Conditii specifice, SECTIUNEA II – CONDITII SPECIFICE APLICABILE PRIORITATII DE INVESTITII – 4E; OBIECTIV SPECIFIC 3.2 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ZONELE URBANE BAZATA PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANA DURABILA DIN CADRUL  POR 2014-2020, Art.1, alin.(7), lit.e).

Tipărire Email

Documente Atașate:


Descărcați documentul raport.pdf
.