Autentificare

Autentificare

Joi 22 decembrie 2022, ora 15.00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna Decembrie

În conformitate cu prevederile art.133,art.134, si art.135 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilorvborasului Brezoi ca în ziua de joi 22 decembrie 2022, ora 15,00, are loc la sediulbv primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna decembrie cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 22 decembrie 2022;
 2. Proiect de hotarare privind" Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni";
 3. Proiect de hotarare privind " Concesionarea prin licitatie publica a constructiei cu suprafata de 296,80mp, apartinand domeniului public al orasului Brezoi, sat Calinesti, str. Calinesti, nr. 18";
 4. Proiect de hotarare privind " Concesionarea prin licitatic publica a constructiilor cu suprafetele de 99,20mp+28,00mp, apartinand domeniului public al orasului Brezoi, sat Calinesti, str. Calinesti, nr. 18";
 5. Proiect de hotarare privind Concesionarea prin licitatie publica a constructiei cu suprafata de 237,00mp, apartinand domeniului public al orasului Brezoi, sat Proieni, str. Stejarului, nr. 13;
 6. Proiect de hotarare privind "Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT BREZOI în Adunarea Generală a Asociaţiei de
  Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", în vederea exprimării votului cu privire la retragerea Comunei !oneşti din cadrul Asociaţiei şi la încheierea Actelor adiţionale prin care se vor modifica şi completa Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei, cu modificarile şi completările ulterioare";
 7. Proiect de hotarare privind " Aprobarea încheierii unui contract de comodat auto"
 8. Proiect de hotarare privind" Desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local Brezoi pentru a face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale pentru anul 2022".
 9. Proiect de hotarare privind " Luare act de existenta situatiei de criza financiara si mandatarea primarului orasului Brezoi, in calitatea sa de ordonator principal de credite pentru elaborarea planului de redresare financiara".
 10. Proiect de hotarare privind "Înfiinţarea şi funcţionarea unui Centru Comunitar Integrat  în orașul Brezoi" > PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ Pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională COMPONENTA: 12 - Sănătate INVESTIŢIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti lnvestiţia specifică: I 1.4: Centre Comunitare Integrate";
 11. Proiect de hotarare privind "Aprobarea -ACORDULUI de COFINANŢARE în vederea realizării proiectului "Hippie Camp" în perioada
  01.05.2023 - 10.09.2023".
 12. Proiect de hotarare privind "Aprobarea listei bunurilor din domeniul public al orasului Brezoi care se concesioneaza fara licitatie publica socetatii Brai-cata SRL si stabilirea redeventei";
 13. Proiect de hotarare privind  „Îmbunătăţirea şi dotarea Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Brezoi prin achiziţia unui utilaj".
 14. Proiect de hotarare privind "Regulamentul privind autorizarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor pe raza de activitate ", a UAT Oras Brezoi".
 15. Proiect de hotarare privind Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022".
 16. Diverse.

Completare ordine de zi pentru sedinta ordinara din 22.12. 2022

 1. Proiect de hotarare privind "„Aprobarea retelei scolare a orasului Brezoi pentru anul 2023-2024.
 2. Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier local drept reprezentant al autoritatii deliberative a orasului Brezoi in Comitetul pentru criza financiara ce urmeaza a fi constituit pentru orasul Brezoi.

Tipărire Email

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.