Autentificare

Autentificare

Convocare sedinta ordinare a Consiliului Local Brezoi 26 septembrie 2019

A N U N T

În conformitate cu prevederile art.133,art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 26 septmbrie 2019, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna septembrie, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 26 septembrie 2019;
 2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Brezoi din data de 29 august 2019;
 3. Proiect de hotarare privind” Alegerea presedintelui de sedinta” ;
  Initiator :primarul orasului Brezoi.
  Avizare :comisiile de specialitate nr.3,4.
  3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
  4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement.
 4. Proiect de hotarare privind „Acordarea mandat reprezentantul unitatii administrativ –teritoriale in AGA Asociatiei pentru aprobarea modelului Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru persoanele fizice si juridice, in aria de operare a Apavil SA si mandatare ADI APA Valcea, prin presedinte, sa incheie Actul aditional la Contractul de delegare;
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr.1,2,3,4.
  1.Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
  2.Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice,
  protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura
  3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
  4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
 5. Proiect de hotarare privind " Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019”;
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr.1,3,4.
  1.Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
  3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
  4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
 6. Proiect de hotarare privind” Completarea anexei nr.1din H.C.L. nr.15/2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Brezoi”.
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr.1,3,4.
  1.Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
  3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
  4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
 7. Proiect de hotarare privind” Modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi”.
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr.1,3,4.
  1.Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
  3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
  4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
 8. Proiect de hotarare privind” Infiintarea unui post de asistent personal, pentru adultul cu handicap grav Prunel Elena”.
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr.1,3,4 .
  1.Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
  3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
  4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
 9. Proiect de hotarare privind” Aprobarea Normelor privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constitue contraventii in domeniul edilitar-gospodaresc, ordinii, curateniei si igienei publice in orasul Brezoi” ;
  Initiator :primarul orasului Brezoi.
  Avizare :comisiile de specialitate nr.1,2,3,4.
  1.Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
  2.Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice,
  protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura
  3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
  4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement.
 10. Proiect de hotarare privind” Desemnarea reprezentantilor Consiliului local Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului Gheorghe Surdu Brezoi", pentru anul scolar 2019-2020.
  Initiator :primarul orasului Brezoi.
  Avizare :comisiile de specialitate nr,3,4.
  3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
  4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement.
 11. Informare privind adresa APAVIL SA nr.25515/R/11.09.2019, inregistrata in cadrul Primariei oras Brezoi
 12. Intrebari.Interpelari.
 13. Diverse.

PRIMAR
Schell Robert Adrian

Tipărire Email