Autentificare

Autentificare

Joi 25 martie, 2021, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna martie, 2021

În conformitate cu prevederile art. 133, art. 134, si art. 135. din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 25 martie, 2021, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna martie, 2021, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei 'ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 25 martie, 2021;
  2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 25 februarie, 2021;
  3. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 17 martie, 2021;
  4. Proioect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.
  5. Proiect de hotarare privind Evaluarea prin expertizarea tehnicafinanciara a terenului intravilan, apartinand domeniului privat al orasului, cu suprafata de 300 m.p., situat in orasul Brezoi, str. Fabricii nr.94.
  6. Proiect de hotarare privind Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii gestiunii Serviciului de Iluminat Public al orasului Brezoi, prin achizitie directa de servicii, catreS.C."CIMELECTRO" S.R.L.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii anexei nr.2 la HCL nr. 27/26.03.2020, privind completarea HCL nr. 82/29.11.2018 privind Infiintarea Serviciului ue Iluminat Public din orasul Brezoi.
  9. Diverse.

COMPLETAREA ORDINEI DE ZI A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 25.03.2021, PENTRU CARE SE SOLICITA A VIZELE CELOR 4 COMISII DE SPECIALITATE

1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.22/30.03.201 7 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Nationala de Investitii "CNI" SA a amplasamentului din str. Eroilor, nr.124, oras Brezoi, Jud.Valcea si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Casei de Cultura-Oras Brezoi, Jud. Valcea

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.