Autentificare

Autentificare

Ordinul Prefectului nr. 689 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local al oraşului BREZOI, judeţul Vâlcea

Prefectul Judeţului Vâlcea

Având în vedere:

  • Ordinul Prefectului nr. 633 din 28.10.2020 privitor la convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi în şedinţa de constituire a Consiliului Local aI oraşului BREZOI.
  • Procesul-verbal nr. 3037/01.11.2020 încheiat cu ocazia şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului local al oraşului BREZOI din data de 01.11.2020, înregistrat la Instituţia Prefectului-Judeţul Vâlcea sub nr. 15059/01.11.2020, din care rezultă faptul că au depus jurământul un număr de 14 consilieri locali din numărul total de 14 consilieri ai Consiliului local al oraşului BREZOI ale căror mandate au fost validate în condiţiile legii;
  • Ordinul Prefectului nr. 319/14.07.2020 privind stabilirea numărului consilierilor pentru Consiliile locale municipale, orăşeneşti, comunale şi al consiliului judeţean Vâlcea, pentru alegerile locale din anul 2020;
  • Încheierea Judecătoriei Brezoi nr. 654/23.10.2020, în cuprinsul căreia sunt nominalizaţi consilierii locali ale căror mandate au fost validate.

Constatând că numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condiţiile  art. 116 alin. (5) - (7) este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât  jumătate din numărul total al membrilor consiliului local.

În conformitate cu prevederile art. 118 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 275 alin. (1) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul:

ORDIN

Art.1. Cu data de 01.11.2020 se declară ca fiind legal constituit consiliul local al oraşului BREZOI, judeţul Vâlcea.

Art.2. In termen de 10 zile de la comunicarea prezentului ordin este necesară validarea mandatului supleantului din partea Partidului Naţional Liberal.

Art.3. Prezentul ordin se comunică prin grija Compartimetului Relaţii cu Publicul: Judecătoriei Brezoi, Secretarului General al oraşului BREZOI, Primăriei oraşului BREZOI,  Partidelor politice şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.

Art.4. Secretarul General al oraşului BREZOI va aduce la cunoştinţă Publică prezentul ordin prin afişare la sediul Primariei oraşului BREZOI, respectiv prin publicare pe site-ul  instituţiei.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.