Autentificare

Autentificare

Bugetul Local

Bugetul Local 2018

HOTARAREA Nr. 06

Privitoare la: "Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2018"

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta extraordinara astazi 30.01.2018 la care participa un nr. de 12 consilieri din totalul de 15 din cati este constituit,

Văzând că prin H.C.L nr. 93/21.12.2017, domnul consilier Gherman Romulus a fost ales preşedinte de şedinţă,

Luand in discutie expunerea de motive nr.388/23.01.2018 prezentata de dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate raportul de specialitate nr. 387 din 23.01.2018 intocmit de Serviciul buget, contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe prin care se propune aprobarea bugetului general al orasului Brezoi pe anul 2018 in conformitate cu Legea nr. nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018.

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de raportul de specialitate mai sus mentionat,

Avand in vedere adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Valcea nr.VLG-STZ-1384/2018 privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului local, pe anul 2018 si estimarile pentru anii 2019-2021 la nivelul Orasului Brezoi (anexat la prezentul raport de specialitate);

Avand in vedere prevederile art.I pct.11 din OUG 63/201 O "in situatia in care gradul de realizare al veniturilor proprii programate in ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent";

In conformitate cu dispozitiile art. 39 alin. (6) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, Legii nr.227 /2015 privind Codul Fiscal, art.I pct.11 din OUG nr.63/20 1 O , dispozitiile

Art.12 :Ordonatorul principal de credite are obligatia sa incheie contractele cu antreprenorii, constructorii si furnizorii de bunuri sau servicii pentru activitatea anului 2018, numai in limitele creditelor aprobate.

Art. 13 :Primarul orasului Brezoi va urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 14: Prezenta hotarare va fi postata pe pagina web primariabrezoi.ro si se va comunica astfel:

  • Institutiei Prefectului ;
  • Primarului orasului Brezoi;
  • Compartimentului Relatii Publice.

Tipărire Email