Autentificare

Autentificare

Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul orasului Brezoi

Art. l. Prezentul regulament este emis în aplicarea prevederilor anexei nr.l la OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si dispozițiilor art.84 din Legea nr.24/2000,   privind   normele   de  tehnică   legislativă   pentru   elaborarea   actelor normative,   republicată,   cu  modificările   şi   completările   ulterioare   si   cuprinde măsurile  metodologice,  organizatorice,  termenele  şi circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul orașului Brezoi.

 Art.2.      (1)   Dispoziția  primarului,  ca  act   administrativ   al   autorității executive, constituie actul juridic ce exprimă o voință manifestată unilateral de către primarul orașului Brezoi, produce, în mod direct, efecte juridice, are caracter de actualitate și este obligatoriu:

 1. a) pe întreg  teritoriul  orașului   Brezoi,  în  cazul  în  care  dispoziția  are caracter normativ;
 2. b) pentru persoana sau persoanele nominalizate, în cazul în care dispoziția are caracter individual.

(2) Prin dispoziție se creează/se modifică/se sting unele drepturi şi obligații sau  se  aprobă/se  interzice  o  activitate   din  domeniile  care  intră  în  competenta primarului, potrivit legii sau ca însărcinare dată de către Consiliul Local al orașului Brezoi.

Art.3.    (1) Organizarea executării  și executarea  în concret  a dispozițiilor constituie o  preocupare   constantă  a  primarului,  a  viceprimarului,  precum  și  a secretarului   general,   a  oricăruia  dintre   funcționarii   publici  sau  din  personalul contractual anume responsabilizat cu aducerea la îndeplinire a dispoziției respective. (2) Neaducerea la îndeplinire  a prevederilor  dispozițiilor,  la termenele şi în condițiile   prevăzute   în        acestea,   se   sancționează   potrivit   prevederilor   Codului Administrativ sau ale Codului muncii, după caz.

Art.4.(1) Se deleagă competenta de inițiere și elaborare a proiectelor de dispoziții   către   persoanele   salariate   din  compartimentele   de  resort  din   cadrul aparatului  propriu  de  specialitate  al  primarului  orașului  Brezoi,  potrivit competențelor, atribuțiilor și limitelor stabilite prin fișa postului sau prin alte acte, pentru realizarea prerogativelor  primarului cu care este învestit, potrivit legii sau ca însărcinare dată de către Consiliul Local al Orașului Brezoi.

(2) Persoanele  prevăzute la alin.(1)  către care s-a  delegat  competenta de inițiere și elaborare  a proiectelor  de dispoziții,  exercită  aceste atribuții  în numele .. primarului şi nu în calitate de ocupante ale funcției pe care o dețin.

(3) Fără a fi în situația unui conflict pozitiv  de competentă,  primarul, in calitate  de  titular  exclusiv  al dreptului  de  emitere  a dispozițiilor,  poate interveni oricând în procesul de inițiere şi elaborare a proiectelor de dispoziții.

(4) Elaborarea proiectelor de dispoziții se realizează atât la solicitarea primarului,  în condițiile  prevăzute  la alin.(l) cât  şi  la propunerea  conducătorului compartimentului subordonat.

Art.5. (1) Inițierea unui proiect de dispoziție de persoanele către care s-a delegat această competentă, se realizează numai după încunoștințarea şi implicit obținerea acordului primarului. Atât încunoștințarea cât şi acordul pot fi si verbale.

(2)  Inițierea   emiterii   proiectului   de  dispoziție   se  efectuează  de  catre persoanele  prevăzute  la  art.4  alin.(1),  care  va  prezenta  primarului  un  referat  de aprobare ce va însoţi proiectul de dispoziţie. Referatul de aprobare se înregistrează în registrul general pentru înregistrarea corespondenţei, constituind dovada îndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin fişa postului.

(3) În cazul în care iniţierea proiectului de dispoziţie are la bază o atribuţie sau competenţă stabilită prin hotărâre a Consiliului Local, iar primarul nu emite dispoziţia  după  realizarea  procedurii  prevăzute  la  alin.(2),  secretarul  general  al orasului va prezenta Consiliului Local, la proxima şedinţă, situaţia respectivă, astfel încât  autoritatea  deliberativă  să  fie în  măsură  să  intervină  cu  noi  măsuri  pentru rezolvarea  corespunzătoare  a problemelor.  Secretarul  general  prezintă  Consiliului Local această  situaţie,  atât  în ceea ce  priveşte activitatea  proprie, cât şi pe cea a celorlalte persoane prevăzute la art.4 alin.(1).

Art.6.   (1)  Proiectel e de dispoziţii  trebuie să  îndeplinească  condiţiile  de formă şi fond prevăzute de Legea nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, adaptate acestor categorii de acte şi nu pot contraveni unor prevederi din acte nonnative de nivel superior.

(2) Proiectul de dispoziţie are următoarele părţi constitutive: titlul, formula introductivă, preambulul, partea dispozitivă şi formula de atestare a autenticităţii.

(3) Titlul proiectului de dispoziţie cuprinde obiectul reglementării exprimat sintetic.

(4) Se interzice ca titlul unui proiect de dispoziţie să fie acelaşi cu cel al altei  dispoziţii  în  vigoare,  numai  dacă,  prin  acest  proiect,  se  abrogă  dispoziţia respectivă.

(5) Formula introductivă este următoarea: "Primarul  orasului Brezoi......"

(6) Preambulul  urmează formula introductivă şi cuprinde:

 1. a) precizarea, în sinteză, a scopului reglementării;
 2. b) menţionarea dispoziţiilor legale pe baza şi în executarea cărora proiectul de dispoziţie a fost iniţiat;
 3. c) avizele avute   în  vedere,   atunci   când   pentru   emiterea   dispoziţiei respective se impune obţinerea unui astfel de aviz;
 4. d) înaintea părţii  dispozitive,  următoarea  formulă:  "Emite  următoarea dispoziţie:"

(7) Partea dispozitivă a proiectului de dispoziţie reprezintă conţinutul propriu-zis al reglementării, alcătuit din totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor sociale ce fac obiectul acestuia.

(8) Formula de atestare a autenticităţii cuprinde:

 1. a) "PRIMAR", sub care se înscrie prenumele şi numele persoanei care exercită această autoritate, lăsându-se spaţiul necesar pentru semnătura sa;
 2. b) "Avizeaza pentru legalitate:", sub care se menţionează "Secretar general U.A.T.", iar sub aceasta se înscrie prenumele şi numele persoanei care exercită această funcţie publică de conducere, lăsându-se spaţiul necesar pentru semnătura sa;
 3. c) menţiunile privind numărul de file/numărul de anexe "F.../A...", iniţialele prenumelui şi numelui persoanei care redactează - iniţiatorul/iniţialele prenumelui şi numelui persoanei care a dactilografiat-tehnoredactat şi numărul de exemplare "Ex.: ...".

Art.7. (1) Proiectele de dispoziţii, inclusiv anexele la acestea, având ca iniţiatori  persoanele  prevăzute  la  art.4  alin.(l),   prealabil  prezentării  primarului pentru a fi însuşite prin semnătură în calitatea sa de emitent, vor fi prezentate secretarului general al orasului în scopul avizarii pentru legalitate, materializată prin semnătura sa.

(2) Avizarea pentru legalitate a proiectului de dispozitie poate fi:

 1. a) favorabilă, caz în care proiectul de dispoziţie se semnează/avizeaza de către secretarul general al orasului.
 2. b) favorabilă, cu obiecţii sau propuneri, ce vor fi comunicate persoanei

iniţiatoare, verbal sau în scris, după cum secretarul general al orasului apreciază că se justifică, astfel încât acestea să fie avute în vedere la definitivarea proiectului de dispoziţie;

 1. c) negativă; în acest caz avizul se motivează de către secretatul general şi este însoţit de documentele sau de informaţiile pe care se sprijină.

(3)  Avizarea pentru legalitate de către secretarul general al orasului se poate face:

 1. a) la prezentarea de către iniţiator a proiectului de dispoziţie;
 2. b) până cel târziu cu două ore înainte de sfârşitul programului de lucru al zilei următoare celei în care i s-a prezentat proiectul de dispoziţie;
 3. c) în cazul în care examinarea proiectului de dispoziţie necesită o documentare aprofundată şi care nu permite încadrarea în termenul prevăzut la lit.b), înainte de expirarea acestui termen, secretarul general poate solicita primarului încuviinţarea privind prelungirea termenului. Dupa avizarea pentru legalitate, proiectul de hotarare va fi inregistrat de catre secretarul general al orasului si trimis primarului spre semnare;

(4) Însuşirea proiectului de dispoziţie, avizat pentru legalitate potrivit prezentului articol, se face de către primarul orasului la termenele şi în condiţiile prevăzute la alin.(3) lit.a) şi b).

Art.8.  (1)  După  însuşirea  proiectului  de  dispoziţie  de  către  primarul orasului, compartimentul de resort initiator redacteaza dispozitia finala, care va fi semnata de catre primar si contrasemnata pentru legalitate de secretarul general. Dupa contrasemnarea dispozitiilor, secretarul general le va inregistra in Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor, începând cu nr. 1, pe fiecare an calendaristic.

(2) În cazul în care proiectul de dispoziţie este însuşit de către primarul orasului,  iar  în  acestea  nu  se  regăsesc  materializate obiecţiuni sau  propunerile . efectuate de către secretarul general al orasului, ori acesta refuză să-l semneze ca efect al faptului că avizarea pentru legalitate este negativă, primarul poate dispune refacerea                proiectului          de           dispozitie            conform              obiectiunilor      sau         propunerilor secretarului  general,  ori  poate  dispune  continuarea  procedurii,  prin  redactarea dispozitiei finale conform proiectului de dispozitie  refuzat la avizare. In aceasta ultima situatie, refuzul contrasemnarii dispozitiei finale de catre secretarul general al orasului, va fi  motivat in scris si comunicat, in termen de 5 zile lucratoare, Institutiei Prefectului, impreuna cu dispozitia respectiva, în condiţiile prevăzute la art.490 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

(3)  Locul  şi  data emiterii dispozitiei  sunt  înscrise la  sfarsitul textului, întregind identitatea acesteia.

(4) În faza de proiect de dispoziţie, în spaţiul rezervat numărului se înscrie "PROIECT', iar în spaţiul rezervat datei emiterii se înscrie data la care s-a prezentat spre avizare pentru legalitate.

Art.9.   Prin grija persoanei care asigura secretariatul tehnic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, efectueaza comunicarea dispozitiei semnate si contrasemnate pentru legalitate, la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege şi/sau hotărâri ale Consiliului Local, către autorităţile, instituţiile, persoanelor interesate, precum şi aducerea la cunoştinţă publică a dispoziţiilor emise de către primarul orasului Brezoi.

Brezoi, 28.01.2020,

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.