Autentificare

Autentificare

Primaria

Denumire servicii

Servicii şi compartimente în cadrul Primăriei oraşului Brezoi

Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe :

Intocmeste prognozele bugetare, elaboreaza proiectul bugetului local si asigura întrebuintarea si executarea bugetului local.
Supune spre aprobarea Consiliului Local contul de cheltuieli al exercitiului bugetar. Tine evidenta deschiderilor de credite pe fiecare unitate de învatamânt pentru cheltuieli de personal si burse, sanatate, asistenta sociala, arta, cultura, gospodarie comunala, administratie locala, aparare civila, energie termica, abonamente calatori, investitii. Elaboreaza studii financiare pentru fundamentarea cheltuielilor bugetare în functie de necesitatile si de spiritul de economicitate.
Organizeaza, controleaza si raspunde de modul de desfasurare a activitatii de evidenta contabila. Intocmeste bilantul trimestrial si anual privind bugetul Primariei, precum si centralizarea bilanturilor ordonatorilor de credite finantati din bugetul local. Primeste si verifica extrasele de cont ale bancilor cu documentele însotitoare privind miscarea corecta si exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însotitoare. Intocmeste notele contabile, atât pentru fondurile bugetare, cât si pentru cele autofinantate si fondurilor speciale legal constituite. Tine evidenta patrimoniului privat al Primariei, întocmeste N.I.R. pe baza documentelor de achizitionare la nivel de preturi si repere, întocmeste bonuri de miscare pentru mijloacele fixe receptionate, întocmeste bonuri de consum pentru scoaterea din folosinta a obiectelor de inventar si completeaza fisele de evidenta a obiectelor de inventar. Intocmeste registrul cu numerele de inventar a mijloacelor fixe si completeaza fisele de evidenta a mijloacelor fixe, participa la inventarierea anuala a patrimoniului. Tine evidenta cheltuielilor efectuate: materiale, investitii, sponsorizari, fonduri speciale. Tine evidenta furnizorilor si debitorilor.
Efectueaza în numerar sau prin cont încasari si plati în lei si în valuta de orice natura, inclusiv salariile si retinerile din acestea si alte obligatii , controleaza modul cum sunt gestionate aceste fonduri.
Intocmeste bilantul trimestrial si anual privind bugetul propriu, precum si centralizarea bilanturilor ordonatorilor de credite finantati din bugetul local.
Intocmeste notele contabile, atât pentru fondurile bugetare, cât si pentru cele autofinantate si fondurile speciale legal constituite, verifica si centralizeaza operatiunile ce se fac prin casieria Primariei si asigura încasarea la timp a creantelor si lichidarea obligatiilor de plata, întocmeste ordinele de plata, CEC-urile pentru ridicarea de numerar din conturile unitatii. Repartizeaza credite bugetare ordonatorilor tertiari în conformitate cu aprobarile conducerii. Urmareste zilnic, la trezorerie, disponibilitatile banesti în functie de care se stabilesc prioritatile la plata. Asigura evidenta tehnico-operativa a bunurilor de inventar si a valorilor materiale, verifica periodic si pune de acord stocurile din evidenta tehnico-operativa cu evidenta contabila.
Coordoneaza activitatea de investitii pe obiective si surse de finantare, atât cele proprii cât si cele ale unitatilor aflate sub autoritatea Primariei. Intocmeste planul anual de investitii, respectiv lista obiectivelor si a dotarilor prin centralizarea propunerilor facute de compartimentele functionale. Asigura obtinerea vizelor necesare de la organele în drept si deschiderea finantarii pentru obiectivele de investitii aprobate. Asigura colaborarea cu institutiile de proiectare pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii si obtinerea avizelor necesare de la organele în drept. Asigura pregatirea documentatiilor pentru avizarea si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru fiecare obiectiv de investitii. Urmareste contractarea si decontarea lucrarilor la obiectivele de investitii în colaborare cu compartimentele functionale interesate. Urmareste executia bugetara a capitolului investitii. Face propuneri pentru finantarea lucrarilor de reparatii la unitatile de învatamânt, asigura repartizarea acestora pe unitati. Urmareste derularea executiei lucrarilor de investitii, verifica situatiile de lucrari ce se executa si propune acceptarea lor la plata. Pregateste si asigura receptia lucrarilor de reparatii sau de investitii. Propune si întocmeste studii pe care le supune aprobarii autoritatii locale pentru dotari cu bunuri de utilitate publica.
Participa la fundamentarea bugetului la partea de venituri. Organizeaza si asigura toate activitatile legate de impozitele si taxele locale, prin Compartimentul de specialitate.
Indeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative sau încredintate de autoritatea deliberativa si executiva.

Compartiment Contencios, Juridic, Drepturi cetăţeneşti :

Exercita controlul asupra legalitatii actelor intocmite de serviciile si birourile de specialitate din aparatul Primariei. Asigura reprezentarea orasului in fata instantelor judecatoresti, sustinand interesele acestuia si exercitand caile de atac legale. Organizeaza activitatea de redactare a actiunilor in justitie si urmareste aducerea la indeplinire a hotararilor definitive ale instantelor de judecata. Asigura masuri pentru buna desfasurare a alegerilor locale si generale in consens cu legile in vigoare. Redacteaza diverse proiecte de hotarari si dispozitii ale primarului pe care le supune spre aprobare dupa caz Consiliului Local sau Primarului si le transmite apoi celor vizati sa le duca la indeplinire. Asigura consultanta juridica serviciilor si compartimentelor Primariei si cetatenilor interesati de problemele Primariei. Asigura rezolvarea cererilor, sesizarilor si reclamatiilor cetatenilor, ce cad in sarcina acestui compartiment.

Compartiment Agricultură şi Registru agricol :

Elibereaza adeverinte privind registrul agricol, adeverinte pentru somaj, ajutor social, deschide pozitii in registrul agricol, vizarea declaratii de impunere pentru terenuri agricole, eliberareaza titluri de proprietate pentru terenuri agricole si padure, elibereaza cerificate de producator si bilete de proprietate pentru animale,

Compartiment Administraţie publică, Autoritate tutelară, Asistenţă socială :

Intocmeste si verifica dosarele privind darile de seama anuale si generale ale tutorilor, curatorilor si face propuneri de aprobare sau respingere a cheltuielilor privind întretinerea minorilor si a adultilor bolnavi.
Intocmeste documentatia necesara instituirii tutelei interzisilor judecatoresti si tine evidenta dosarelor de tutela.
Intocmeste documentatia necesara si face propuneri pentru emiterea dispozitiilor primarului privind instituirea curatelei speciale si generale pentru minori. Tine evidenta dosarelor de curatela generala , instituite pentru minori.
Intocmeste documentatia necesara si face propuneri pentru emiterea dispozitiilor primarului privind instituirea curatelei speciale si generale pentru majorii aflati în imposibilitatea de a-si reprezenta interesele. Tine evidenta dosarelor de curatela generala , instituite pentru majori.
Asigura asistenta persoanelor varstnice la întocmirea actelor de înstrainare.
Intocmeste anchete sociale pentru copii sau adulti cu handicap în vederea expertizarii acestora.
Intocmeste anchete sociale pentru batrâni si adulti ,bolnavi cronici, în vederea internarii/externarii acestora în/din centre de îngrijire si asistenta sociala.
Ofera consiliere juridica în domeniu.
Asistenta Sociala are rolul de a identifica si de a solutiona problemele de asistenta sociala din domeniul protectiei copilului si familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap precum si a altor categorii de persoane aflate in nevoie sau in situatii de marginalizare si excludere sociala.

Compartiment Public Comunitar de Evidenţă a Populaţiei :

Asigura întocmirea, pastrarea, evidenta si eliberarea actelor de stare civila, cartilor de identitate, cartilor de alegator, listelor electorale permanente, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor. Inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite în statutul civil, în domiciliul si resedinta persoanelor. Intocmesc si pãstreazã registrele de stare civila. Intocmesc, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate. Constituie, actualizeaza si administreaza Registrul local de evidenta a persoanelor, care contine datele de identificare si de adresa ale cetatenilor având domiciliul în raza de competentã teritorialã a serviciului public comunitar local.

Mai mult...

Tipărire Email