Autentificare

Autentificare

  • Acasă
  • Primaria
  • Protectie Sociala
  • Strategia de Dezvoltare, privind activitatea de protectie si asistenta sociala la nivelul orasului Brezoi pentru perioada 2018-2023

Serviciul de Protectie si Asistenta Sociala

Strategia de Dezvoltare, privind activitatea de protectie si asistenta sociala la nivelul orasului Brezoi pentru perioada 2018-2023

Consiliul Local al orasului Brezoi, judetul Valcea, intrunit  la 31 ianuarie, 2019 a adoptat Strategia de Dezvoltare, privind activitatea de protectie si asistenta sociala la nivelul orasului Brezoi pentru perioada 2018-2023.

 

Avand in vedere modificarile intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii, în comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de către Compartimentul Autoritate Tutelara, Asistenta Sociala si Asistenta Medicala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi pentru perioada 2018-2023 şi a unui Plan de acţiune elaborat în conformitate cu aceasta.

Serviciile sociale reprezintă o componentă a sistemului de protecţie socială, aceasta din urmă fiind un obiectiv impus atenţiei în cadrul proceselor de promovare a incluziunii sociale.

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii: obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilităţi şi termene de realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat.

Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează pe informaţiile colectate de Compartiment în exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea asistentei sociale nr. 292/2011 si H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

Tipărire Email