Autentificare

Autentificare

Servicii Subordonate

Denumire servicii

Servicii şi compartimente în cadrul Primăriei oraşului Brezoi

Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe :

Intocmeste prognozele bugetare, elaboreaza proiectul bugetului local si asigura întrebuintarea si executarea bugetului local.
Supune spre aprobarea Consiliului Local contul de cheltuieli al exercitiului bugetar. Tine evidenta deschiderilor de credite pe fiecare unitate de învatamânt pentru cheltuieli de personal si burse, sanatate, asistenta sociala, arta, cultura, gospodarie comunala, administratie locala, aparare civila, energie termica, abonamente calatori, investitii. Elaboreaza studii financiare pentru fundamentarea cheltuielilor bugetare în functie de necesitatile si de spiritul de economicitate.
Organizeaza, controleaza si raspunde de modul de desfasurare a activitatii de evidenta contabila. Intocmeste bilantul trimestrial si anual privind bugetul Primariei, precum si centralizarea bilanturilor ordonatorilor de credite finantati din bugetul local. Primeste si verifica extrasele de cont ale bancilor cu documentele însotitoare privind miscarea corecta si exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însotitoare. Intocmeste notele contabile, atât pentru fondurile bugetare, cât si pentru cele autofinantate si fondurilor speciale legal constituite. Tine evidenta patrimoniului privat al Primariei, întocmeste N.I.R. pe baza documentelor de achizitionare la nivel de preturi si repere, întocmeste bonuri de miscare pentru mijloacele fixe receptionate, întocmeste bonuri de consum pentru scoaterea din folosinta a obiectelor de inventar si completeaza fisele de evidenta a obiectelor de inventar. Intocmeste registrul cu numerele de inventar a mijloacelor fixe si completeaza fisele de evidenta a mijloacelor fixe, participa la inventarierea anuala a patrimoniului. Tine evidenta cheltuielilor efectuate: materiale, investitii, sponsorizari, fonduri speciale. Tine evidenta furnizorilor si debitorilor.
Efectueaza în numerar sau prin cont încasari si plati în lei si în valuta de orice natura, inclusiv salariile si retinerile din acestea si alte obligatii , controleaza modul cum sunt gestionate aceste fonduri.
Intocmeste bilantul trimestrial si anual privind bugetul propriu, precum si centralizarea bilanturilor ordonatorilor de credite finantati din bugetul local.
Intocmeste notele contabile, atât pentru fondurile bugetare, cât si pentru cele autofinantate si fondurile speciale legal constituite, verifica si centralizeaza operatiunile ce se fac prin casieria Primariei si asigura încasarea la timp a creantelor si lichidarea obligatiilor de plata, întocmeste ordinele de plata, CEC-urile pentru ridicarea de numerar din conturile unitatii. Repartizeaza credite bugetare ordonatorilor tertiari în conformitate cu aprobarile conducerii. Urmareste zilnic, la trezorerie, disponibilitatile banesti în functie de care se stabilesc prioritatile la plata. Asigura evidenta tehnico-operativa a bunurilor de inventar si a valorilor materiale, verifica periodic si pune de acord stocurile din evidenta tehnico-operativa cu evidenta contabila.
Coordoneaza activitatea de investitii pe obiective si surse de finantare, atât cele proprii cât si cele ale unitatilor aflate sub autoritatea Primariei. Intocmeste planul anual de investitii, respectiv lista obiectivelor si a dotarilor prin centralizarea propunerilor facute de compartimentele functionale. Asigura obtinerea vizelor necesare de la organele în drept si deschiderea finantarii pentru obiectivele de investitii aprobate. Asigura colaborarea cu institutiile de proiectare pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii si obtinerea avizelor necesare de la organele în drept. Asigura pregatirea documentatiilor pentru avizarea si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru fiecare obiectiv de investitii. Urmareste contractarea si decontarea lucrarilor la obiectivele de investitii în colaborare cu compartimentele functionale interesate. Urmareste executia bugetara a capitolului investitii. Face propuneri pentru finantarea lucrarilor de reparatii la unitatile de învatamânt, asigura repartizarea acestora pe unitati. Urmareste derularea executiei lucrarilor de investitii, verifica situatiile de lucrari ce se executa si propune acceptarea lor la plata. Pregateste si asigura receptia lucrarilor de reparatii sau de investitii. Propune si întocmeste studii pe care le supune aprobarii autoritatii locale pentru dotari cu bunuri de utilitate publica.
Participa la fundamentarea bugetului la partea de venituri. Organizeaza si asigura toate activitatile legate de impozitele si taxele locale, prin Compartimentul de specialitate.
Indeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative sau încredintate de autoritatea deliberativa si executiva.

Compartiment Contencios, Juridic, Drepturi cetăţeneşti :

Exercita controlul asupra legalitatii actelor intocmite de serviciile si birourile de specialitate din aparatul Primariei. Asigura reprezentarea orasului in fata instantelor judecatoresti, sustinand interesele acestuia si exercitand caile de atac legale. Organizeaza activitatea de redactare a actiunilor in justitie si urmareste aducerea la indeplinire a hotararilor definitive ale instantelor de judecata. Asigura masuri pentru buna desfasurare a alegerilor locale si generale in consens cu legile in vigoare. Redacteaza diverse proiecte de hotarari si dispozitii ale primarului pe care le supune spre aprobare dupa caz Consiliului Local sau Primarului si le transmite apoi celor vizati sa le duca la indeplinire. Asigura consultanta juridica serviciilor si compartimentelor Primariei si cetatenilor interesati de problemele Primariei. Asigura rezolvarea cererilor, sesizarilor si reclamatiilor cetatenilor, ce cad in sarcina acestui compartiment.

Compartiment Agricultură şi Registru agricol :

Elibereaza adeverinte privind registrul agricol, adeverinte pentru somaj, ajutor social, deschide pozitii in registrul agricol, vizarea declaratii de impunere pentru terenuri agricole, eliberareaza titluri de proprietate pentru terenuri agricole si padure, elibereaza cerificate de producator si bilete de proprietate pentru animale,
Extras din OUG 28 din 27 08 2008 privind Registrul Agricol

Compartiment Administraţie publică, Autoritate tutelară, Asistenţă socială :

Intocmeste si verifica dosarele privind darile de seama anuale si generale ale tutorilor, curatorilor si face propuneri de aprobare sau respingere a cheltuielilor privind întretinerea minorilor si a adultilor bolnavi.
Intocmeste documentatia necesara instituirii tutelei interzisilor judecatoresti si tine evidenta dosarelor de tutela.
Intocmeste documentatia necesara si face propuneri pentru emiterea dispozitiilor primarului privind instituirea curatelei speciale si generale pentru minori. Tine evidenta dosarelor de curatela generala , instituite pentru minori.
Intocmeste documentatia necesara si face propuneri pentru emiterea dispozitiilor primarului privind instituirea curatelei speciale si generale pentru majorii aflati în imposibilitatea de a-si reprezenta interesele. Tine evidenta dosarelor de curatela generala , instituite pentru majori.
Asigura asistenta persoanelor varstnice la întocmirea actelor de înstrainare.
Intocmeste anchete sociale pentru copii sau adulti cu handicap în vederea expertizarii acestora.
Intocmeste anchete sociale pentru batrâni si adulti ,bolnavi cronici, în vederea internarii/externarii acestora în/din centre de îngrijire si asistenta sociala.
Ofera consiliere juridica în domeniu.
Asistenta Sociala are rolul de a identifica si de a solutiona problemele de asistenta sociala din domeniul protectiei copilului si familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap precum si a altor categorii de persoane aflate in nevoie sau in situatii de marginalizare si excludere sociala.

Compartiment Public Comunitar de Evidenţă a Populaţiei :

Asigura întocmirea, pastrarea, evidenta si eliberarea actelor de stare civila, cartilor de identitate, cartilor de alegator, listelor electorale permanente, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor. Inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite în statutul civil, în domiciliul si resedinta persoanelor. Intocmesc si pãstreazã registrele de stare civila. Intocmesc, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate. Constituie, actualizeaza si administreaza Registrul local de evidenta a persoanelor, care contine datele de identificare si de adresa ale cetatenilor având domiciliul în raza de competentã teritorialã a serviciului public comunitar local.

 

Compartiment Taxe şi Impozite locale (în cadrul Serv. Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe) :

Organizeaza,indruma si urmareste: primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale. Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale. Propune in conditiile legii masuri pentru solutionarea obiectiunilor si contestatiilor impotriva actelor de control si de impunere,care au ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a accesoriilor acestora,intocmite de organele de specialitate. Organizeaza activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele si taxele locale. Analizeaza dupa fiecare termen de plata, pe baza evidentei analitice, lista debitorilor persoane fizice si juridice, care inregistreaza restante la plata impozitelor si taxelor locale si incepe procedura de recuperare a creantelor bugetare in conformitate cu prevederile legale. Verifica si avizeaza efectuarea compensarilor si restituirilor de impozite si taxe. Verifica si analizeaza dosarele depuse de contribuabili persoane fizice si juridice conform legislatiei in vigoare, prin care se solicita acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale si intocmeste raportul de specialitate pe care il inainteaza spre aprobare Consiliului Local. Organizeaza arhivarea si pastrarea dosarelor fiscale si celorlalte documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor. Colaboreaza cu celelalte compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu alte institutii, in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice. Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

Compartiment Personal, Salarizare :

Intocmeste fisele de salarii si opereaza in acestea toate modificarile survenite, tinand cu ajutorul lor evidenta tuturor drepturilor fiecarui salariat, dupa care se intocmesc statele de salarii. Intocmeste statele de plata ale salariilor personalului din Primarie, indemnizatiile consilierilor, plateste ajutoarele sociale, indemnizatiile de nastere, precum si a altor ajutoare banesti si indemnizatii cuvenite unor cetateni ai orasului. Gestioneaza fisele de evaluare a posturilor si a performantelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul propriu si conducerea unitatilor subordonate. Urmareste respectarea legalitatii privind incadrarea si salarizarea personalului pe functii, categorii, clase, grade (trepte) profesionale a aparatului propriu si a personalului de conducere din unitatile subordonate. Centralizeaza lunar fisa colectiva de prezenta a personalului Primariei. Verifica si semneaza statele de plata privind drepturile salariale ale angajatilor (salarii, concedii de odihna, medicale). In colaborare cu sefii serviciilor si conducerea primariei, intocmeste documentatia necesara elaborarii proiectului de hotarare privind Organigrama Primariei, Statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare in vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local. Tine evidenta fiselor de post pentru aparatul propriu al Primariei si raspunde de corelarea acestora cu atributiile din Regulamentul de Organizare si Functionare. Elaboreaza Regulamentul de Ordine Interioara si il supune spre aprobare Primarului, urmarind respectarea lui. Intocmeste lucrarile privind evidenta si miscarea personalului din aparatul propriu al primariei. Tine evidenta la zi a vechimii in munca pentru personalul din aparatul propriu si conducerea unitatilor subordonate. Pastreaza si tine la zi dosarele personale ale personalului din aparatul propriu si conducerea unitatilor subordonate. Centralizeaza planificarea concediilor de odihna a personalului din aparatul propriu si urmareste efectuarea acestora in perioadele stabilite. Coordoneaza specializarea si perfectionarea personalului. Tine evidenta si inregistreaza declaratiile de avere si cele de interese ale salariatilor. Intocmeste dosarele profesionale ale functionarilor publici i le inainteaza Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Compartiment Urbanism, Amenajarea teritoriului :

Asigura elaborarea si aplica Regulamentul local de urbanism. Gestioneaza documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului.
Asigura fundamentarea, elaborarea, aprobarea si realizarea programelor de organizare si de dezvoltare urbanistica (plan urbanistic zonal, plan urbanistic de detaliu, studii de specialitate). Intocmeste documentatia tehnica pentru amenajarea zonelor verzi, drumurilor, pietelor, târgurilor. Gestioneaza procesul emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare. Se preocupa de obtinerea acordurilor si avizelor, conform legislatiei în vigoare.

Compartiment Gospodărie comunală şi Protecţia mediului :

Elaboreaza studii, proiecte si programe anuale privind dezvoltarea edilitar-gospodareasca, întretinerea, conservarea, administrarea bunurilor din domeniul public si le supune aprobarii. Efectueaza control asupra modului de negociere a contractelor de servicii si reparatii cu furnizorii sau societatile prestatoare de servicii. Urmareste, controleaza si asigura activitatea de salubritate, apa, canal, spatii verzi, terenuri sportive, locuri de agrement, parcuri, gradini, reparatii drumuri si poduri. Urmareste si raspunde de îndepartarea zapezii si preîntâmpinarea formarii poleiului si a ghetii. Urmareste si raspunde de amenajarea, organizarea si exploatarea parcarilor, a locurilor publice de afisaj si reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban si ambiental. Raspunde de organizarea, exploatarea si întretinerea retelelor de iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice si de arta, a spatiilor publice si peisagistice. Urmareste si raspunde de curatarea strazilor, drumurilor, aleilor, pietelor si a celorlalte locuri publice. Organizeaza si coordoneaza actiunile de deratizare, dezinsectie si de igienizare a locuintelor, a sediilor institutiilor publice, precum si a altor spatii publice. Raspunde de curatarea si igienizarea lacurilor, asanarea, desecarea si amenajarea terenurilor mlastinoase din perimetrul localitatilor, de igienizarea si regularizarea cursurilor de apa – izvoare, pâraie, râuri – din intravilanul localitatilor. Raspunde de corelarea si coordonarea serviciilor de salubritate cu actiunile si activitatile privind protectia si conservarea mediului si protectia sanatatii publice, desfasurate de alte autoritati publice. Verifica starea tehnica a strazilor, identificarea si localizarea degradarilor produse în carosabil si remedierea operativa a acestora. Perfectioneaza si modernizeaza mijloacele de semnalizare si avertizare rutiera si de dirijare a circulatiei. Dezvolta si amenajeaza spatiile publice în strânsa concordanta cu necesitatile comunitatilor locale si cu documentatiile de urbanism aprobate potrivit legii. Raspunde de conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal existent. Organizeaza iluminatul public stradal si ornamental al localitatii în conditii de eficienta si siguranta. Controleaza amplasarea si folosirea rationala a retelelor electrice de iluminat public. Executa lucrari de întretinerea, modernizarea si mentinere a aspectului estetic si functional al retelelor si instalatiilor aferente. Asigura realizarea lucrarilor publice. Ia masuri de prevenirea si limitarea impactului asupra mediului al substantelor si deseurilor de orice natura si anunta unitatile teritoriale de mediu despre orice fel de activitate neconforma cu reglementarile în vigoare. Face propuneri Consiliului Local pentru îmbunatatirea dotarii, înfrumusetarii si utilizarii domeniului public. Constata si aplica contraventiile în vederea respectarii prevederilor actelor normative din domeniul gospodariei comunale si protectiei mediului.

Compartiment Audit intern :

Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate. Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate intr-o entitate publica, inclusiv din entitatile subordonate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public.

Compartiment Relaţii publice, Consiliere pe probleme economice, Dezvoltare şi Integrare Europeană :

Asigura relatiile publice si consiliere pe probleme economice, dezvoltare si integrare europeana. Intocmeste si urmareste aplicatiile pentru obtinerea de fonduri nerambursabile. Se preocupa de obtinerea de finantari interne si externe la proiecte de interes local. Asigura implementarea ideilor si abordarilor inovatoare din administratia publica locala in vederea cresterii eficientei si performantelor acesteia.
Asigura implicarea institutiei in procesul de integrare europeana, de stabilire, mentinere si dezvoltare de parteneriate locale, reginale, nationale si internationale, a relatiilor de colaborare in procesul de integrare europeana prin initierea si participarea la proiecte locale, regionale, nationale si internationale, atragerea de finantare. Monitorizeaza modul in care sunt aplicate programele de integrare. Actioneaza pentru atragerea de surse de finantare de la Uniunea Europeana. Colaboreaza cu serviciile de cadrul Primariei in vederea elaborarii unor lucrari de specialitate.

Compartiment Administrativ, Protocol, Informare, Documentare şi Relaţii cu mass-media :

Asigura spatiile corespunzatoare pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii personalului din toate departamentele Primariei. Controleaza modul de folosire a bunurilor mobile si imobile. Urmareste respectarea contractelor incheiate pentru spatiile ce apartin Primariei si avizeaza modul de decontare a cheltuielilor catre terti pentru lucrarile contractate si executate. Urmareste si asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de transport pentru mijlocele din dotare.
Colaboreaza cu toate directiile, servciile si birourile din cadrul institutiei.
Acorda asistenta tehnica de specialitate pentru asigurarea accesului cetatenilor la informatiile publice (centru de informare-documentare). Contribuie la promovarea imaginii institutiei si a zonei geografice. Contribuie la imbunatatirea relatiilor de conlucrare cu alte consilii, institutii, agentii, etc. prin asigurarea suportului tehnic pentru optimizarea schimbului de informatii.
Strange, prelucreaza si analizeaza informatiile de orice fel privind orasul Brezoi, asigurand stocarea si difuzarea lor la nivelul orasului prin orice mijloace de comunicare in masa. Colaboreaza cu celelalte servicii pentru obtinerea de informatii de interes public cerute de mass-media.
Stabileste contacte, colaborari si realizeaza comunicari eficiente cu reprezentantii mass-media, in vederea reflectarii cat mai exacte a activitatii Primariei si a Consiliului Local si pentru a raspunde nevoii de informare publica.

Compartiment Protecţie civilă :

Planifica si conduce activitatile de întocmire, aprobare, actualizare, pastrare si aplicare a documentelor operative (planul de protectie civila, planul de evacuare, planul de aparare împotriva dezastrelor). Asigura, verifica si mentine în mod permanent starea de functionare a punctelor de comanda si dotarea cu materialele necesare, potrivit ordinelor în vigoare. Asigure masurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind înstiintarea si aducerea personalului de conducere la sediile respective, în mod oportun în caz de dezastru, sau la ordin. Organizeaza si conduce, prin comisia de protectie civila, potrivit ordinelor sefului de protectie civila, actiunile formatiunilor de protectie civila pentru înlaturarea urmarilor produse de un eventual dezastru. Asigure studierea si cunoasterea de catre comisia de protectie civila a particularitatilor orasului. Asigure colaborarea cu Politia orasului, Politia Comunitara si Statia de pompieri pentru realizarea masurilor cuprinse în documentele operative. Intocmeste situatia cu mijloacele, aparatura si instalatiile din oras care pot fi folosite în situatia producerii unor dezastre. Prezinta propuneri pentru introducerea în planul de buget a fondurilor necesare pentru înzestrarea formatiunilor de protectie civila. Participa obligatoriu la toate convocarile, bilanturile, analizele si la alte activitati conduse de esaloanele superioare. Pregateste si prezinta sefului de protectie civila infomari si rapoarte privind stadiul pregatirii si înregistrarii formatiunilor de protectie civila. Efectueaza lunar studiul ordonat prin programul difuzat de esalonul superior, în registrul special pregatit în acest scop.

Activitatea Cultură :

Toate evenimentele culturale de importanta locala sau zonala, sunt organizate de catre Primaria orasului Brezoi si Consiliul Local.

Sport : Serviciul public de interes local - Club Sportiv -"Lotru Brezoi":

Club Sportiv - Lotru Brezoi este infiintat de catre Consiliul Local Brezoi , ca serviciu public de interes local, isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si pe baza unui regulament de organizare si functionare aprobat de Consiliul Local (care este totodata si organ de coordonare si control).

Tipărire Email