Autentificare

Autentificare

  • primaria-vara
  • centru
  • biserica
  • biserica

Anunt acordare ajutoare de incalzire

Primăria Orasului Brezoi  informează că, începând cu data de 13.10.2021 persoanele interesate pot depune cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022, acordat in baza Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a orasului Brezoi .  

Citeste

Hotararea 99 din 30 09 2021 privitoare la Aprobarea rectificarii Bugetului general de venituri si cheltuieli

Se aprobă rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al oraşului Brezoi pe anul 2021, dupa cum urmeaza:

  • Se majoreaza cu suma de 679 mii lei, din cota de 63% (cod 04.02.01 );
  • Se diminueaza cu suma de 84 mii Ici, din cota de 14% (cod 04.02.04 ).

Suma rezultata va fi repartizata la cheltuieli pentru acoperirea necesarului de cheltuieli de personal trimestrul IV 2021, respectiv suma de 250 mii lei, iar suma de 345 mii lei va fi repartizata pentru sustinerea investitiilor aflate în derulare, precum si pentru acoperirea cheltuielilor de functionare necesare în trim. IV-2021.

Astfel, bugetul general rectificat al UAT Oras Brezoi, pc anul 2021 este în suma de 43.714 mii lei, atat la venituri cat si la cheltuieli.

Cheltuielile cuprinse in lista de investitii sunt in suma de I 7.074, 97 mii Ici.

Citeste

Convocarea Consiliului Local al Oraşului Brezoi ȋn şedință extraordinară miercuri, 13 octombrie, orele 15:00

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art.133 alin.(2), art.134 alin.(3), Iit.b, si art.135. din 0.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de miercuri 13 octombrie, ora 15,00 are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta extraordinara pe luna octombrie, 2021, cu urmatoarea ordine de zi:

Citeste